คำอธิบายรายวิชาการงานพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต
………………………………………………………………….
ศึกษาความหมายความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว อธิบายวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การจัดการงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และแนวทางการเลือกอาชีพ
ในอนาคต
วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการทำงานเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสังคม ลงมือผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม นำเสนอผลงาน และแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ ทำงานด้วยความเสียสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด

Advertisements

คำอธิบายรายวิชา ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

คำอธิบายรายวิชา

 

ง31102   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                    จำนวน   20   ชั่วโมง / ภาคเรียน                                  จำนวน   0.5   หน่วยกิต

………………………………………………………………….

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการนำทักษะกระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการทำงาน ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รวมทั้งทักษะ

ในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงาน มีคุณธรรม ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ง 1.1                      ม.4-6/1    ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4    ม.4-6/5    ม.4-6/6    ม.4-6/7

รวมทั้งหมด     7   ตัวชี้วัด

 

 

 

สังขยาฟักทอง

กหดกหดหกดหด

แผนพอเพียง

เป็นแผนที่พอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ได้

ไข่พระอาทิตย์

‘ไข่พระอาทิตย์ ‘เป็นสูตรอาหารที่ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือ ‘สูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยใน ครัวนานาชาติ’โดยหนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอม มะลิของไทยให้เป็นที่รู้จักของทุกประเทศ สำหรับที่มาและวิธีทำของสูตร อาหารพระราชทาน ‘ไข่พระอาทิตย์’ กรมการค้าต่างประเทศได้อัญเชิญลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาบันทึกไว้ ในหนังสือ ‘สูตรอาหาร ต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ’ความว่า ‘เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประกอบอาหารพระราชทานเรียกว่า ไข่พ ระอาทิตย์

 วิธีทำ 

        ไข่ฟองหนึ่ง ตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันเหมือนเวลาจะตีไข่ทำไข่เจียว (ไม่ตีมากเหมือนทำเค้ก)

ใส่ข้าวสุกประมาณทัพพีหนึ่ง  เครื่องปรุงรสใส่แม็กกี้ *(ที่เมืองนอกสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ หาน้ำปลาได้ยาก แต่สมัยนี้เราชอบใส่น้ำปลามากกว่า) ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยไม่ใส่มากเหมือนทำไข่เจียว เทไข่ผสมข้าวลงไป จนสุกตรงขอบกรอบๆ ตรงกลางแฉะๆสักนิดก็ได้
ใส่จาน
 

 

มีผู้ถามว่าทำไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์?

ข้าพเจ้าทูลถาม ‘ทรงเล่าว่า เมื่อส่องกล้องแล้ว พื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าว

 

แผนพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อ ผลิตข้าวหลามสมุนไพร

เวลา 3 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. มาตฐานการเรียนรู้  ง  1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
 2. ตัวชี้วัด
  1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
  2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 3. 3.              สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การผลิต ข้าวหลามต้องมีความเข้าใจในการผลิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ การจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้ และมีคุณธรรม  ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า

4                 สาระการเรียนรู้ 

4.1 การทำข้าวหลามสมุนไพร

–  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

–  ขั้นตอนในการทำข้าวหลามสมุนไพร

–  การปฏิบัติงานทำข้าวหลามสมุนไพร

5. สมรรถนะสำคัญ

5.1 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1      มุ่งมั่นในการทำงาน

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน  

7.1 ชิ้นงาน

–  ข้าวหลามเพื่อสุขภาพ         – ใบงาน

7.2 ภาระงาน

– มอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลในการทำข้าวหลามและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวหลาม

 

 1. 8.              กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

8.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับข้าวหลามในแต่ละท้องถิ่น

8.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 4-5 คน เลือกหัวหน้าและเลขานุการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและบันทึกการประชุมกลุ่ม

2. .ให้นักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำข้าวหลามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการทำข้าวหลามที่สนใจ  1 อย่างโดยไม่ซ้ำกันใน

ใบงานที่ 1

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวหลามโดยนำมาในปริมาณที่พอดีกับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 2-3

                6.ครูสาธิตวิธีการทำข้าวหลามตามลำดับขั้นตอนให้นักเรียนดู

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำข้าวหลามด้วยความระมัดระวังโดยมีครูคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษา

8. ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำข้าวหลามในรูปแบบต่าง ๆในใบงานที่ 2

8.3 ขั้นสรุป

1.นักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานในรูปของการรายงาน

 1. 9.              สื่อและแหล่งการเรียนรู้
  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น        2. Internet

3.ใบงาน                                4.รูปภาพขั้นตอนการทำข้าวหลาม

 1. 10.       การวัดและประเมินผล

10.1   วิธีการ

 1. ตรวจใบงาน                        2. ตรวจผลงาน

3. สังเกตุพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

10.2   เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน             2.แบบประเมินผลงาน       3.แบบสังเกตุพฤติกรรม

10.3 เกณฑ์การประเมิน

 1.                ตรวจใบงาน                                     เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60
 2. ตรวจผลงาน                                        เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60
 3. สังเกตุพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม    เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60 ๆๆๆ
 4. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (เขียนประเด็นเน้นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะพอเพียง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!