แผนพอเพียง

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา ง 22102 รายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อ ผลิตข้าวหลามสมุนไพร

เวลา 3 ชั่วโมง

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. มาตฐานการเรียนรู้  ง  1.1 เข้าใจการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
 2. ตัวชี้วัด
  1. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน
  2. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 3. 3.              สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การผลิต ข้าวหลามต้องมีความเข้าใจในการผลิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ การจัดการ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้ และมีคุณธรรม  ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า

4                 สาระการเรียนรู้ 

4.1 การทำข้าวหลามสมุนไพร

–  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

–  ขั้นตอนในการทำข้าวหลามสมุนไพร

–  การปฏิบัติงานทำข้าวหลามสมุนไพร

5. สมรรถนะสำคัญ

5.1 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1      มุ่งมั่นในการทำงาน

7.ชิ้นงาน/ภาระงาน  

7.1 ชิ้นงาน

–  ข้าวหลามเพื่อสุขภาพ         – ใบงาน

7.2 ภาระงาน

– มอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลในการทำข้าวหลามและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวหลาม

 

 1. 8.              กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

8.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับข้าวหลามในแต่ละท้องถิ่น

8.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 4-5 คน เลือกหัวหน้าและเลขานุการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและบันทึกการประชุมกลุ่ม

2. .ให้นักเรียนทุกกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำข้าวหลามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการทำข้าวหลามที่สนใจ  1 อย่างโดยไม่ซ้ำกันใน

ใบงานที่ 1

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวหลามโดยนำมาในปริมาณที่พอดีกับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 2-3

                6.ครูสาธิตวิธีการทำข้าวหลามตามลำดับขั้นตอนให้นักเรียนดู

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำข้าวหลามด้วยความระมัดระวังโดยมีครูคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษา

8. ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำข้าวหลามในรูปแบบต่าง ๆในใบงานที่ 2

8.3 ขั้นสรุป

1.นักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงานในรูปของการรายงาน

 1. 9.              สื่อและแหล่งการเรียนรู้
  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น        2. Internet

3.ใบงาน                                4.รูปภาพขั้นตอนการทำข้าวหลาม

 1. 10.       การวัดและประเมินผล

10.1   วิธีการ

 1. ตรวจใบงาน                        2. ตรวจผลงาน

3. สังเกตุพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

10.2   เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน             2.แบบประเมินผลงาน       3.แบบสังเกตุพฤติกรรม

10.3 เกณฑ์การประเมิน

 1.                ตรวจใบงาน                                     เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60
 2. ตรวจผลงาน                                        เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60
 3. สังเกตุพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม    เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 60 ๆๆๆ
 4. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (เขียนประเด็นเน้นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ ความรู้ สมรรถนะ คุณลักษณะพอเพียง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Posted on ตุลาคม 24, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: